Koop of Verkoop Direk | Buy or Sell Direct

Die Gratis Platvorm Wat Jou Meer Bied   |   The Free Platform That Offers You More

Koop produkte en dienste direk vanaf ‘n groot verskeidenheid verskaffers in jou kontrei. ISD is ‘n aanlyn platvorm waar verskeie besighede hul EIE AANLYNWINKELS GRATIS skep. Pryse word laag gehou deurdat hulle GEEN maandelikse fooie of kommissie op hul verkope betaal nie. Ons vertrou dat kopers en verkopers die beste van hierdie uitsonderlike platvorm sal maak.

Buy products and services directly from a variety of sellers in your area. ISD is an online platform where many different businesses can create their own online store FOR FREE. Prices are kept low by not charging sellers any monthly fees or commission on their sales. We trust that buyers and sellers alike will use and enjoy this unique trading platform.

Uitstal Produkte | Featured Products

Pordukte wat die meeste besoek word   |   Most visited products

Voordele | Benefits

Voordele aan Kopers en Verkopers   |   Benefits to Buyers and Sellers

KOPERS | BUYERS

 • Koop direk vanaf verskaffers
 • Kontak verskaffers direk
 • Verskeie veilige betaal opsies:
  • Elektroniese Betaling (EFT – PayFast)
  • Kontant By Aflewering (KBA)
  • Direkte Bank Deposito
  • Krediet afbetaling (MoreTyme)
 • Aflewering by u voordeur
 • Kolleksie by ISD Kolleksie Depots.
  Lees meer…
 • Buy directly from suppliers
 • Contact suppliers directly
 • Many secure payment options:
  • Electronic Fund Transfer (EFT – PayFast)
  • Cash On Delivery (COD)
  • Direct Bank Deposit
  • Credit Facility (MoreTyme)
 • Delivery at your doorstep
 • Local pick-up at ISD Collection Depots.
  Read more…

VERKOPERS | SELLERS

 • Skep ‘n GRATIS aanlynwinkel/Afslaery binne minute (eie handelsmerke, kontakbesonderhede en baniere), met toegang tot ‘n eie, professionele Kontrole Paneel: Bestuur u winkel – Lys/verwyder produkte – Laai en verander pryse – Bied korting met Afslag Koeponne – Skep u aanlyn fakture – Bepaal u eie aflewering reëls en kostes – Sien rapporte van verkope… en baie meer funksies.
 • Kontak kliënte direk
 • Bied kliëte ‘n afbetaling opsie deur MoreTyme en ontvang u betaling dadelik.
 • Automaties epos stelsel met transaksies, volgelinge (Followers), ens.
  Lees meer…
 • Create a FREE online Store/Auction within minutes (your branding, logo, banners and contact details), with access to your professional Dashboard: Manage your store/auction – List/delete products – Manage/changes pricing – Offer discount coupons – Provide online invoicing – Determine your own shipping policies and fees – View sales reports… an many more functions.
 • Contact customers directly
 • Offer customers credit through MoreTyme while receiving your payment immediately.
 • Automatic emailing system with all transactions, Followers, etc.
  Read more…

AFLEWERING | DELIVERY

Verkopers is verantwoordelik en bepaal hul eie aflewerings beleid en kostes en verskaf  besonderhede op hul individuale aanlynwinkel. Hulle kan aflewerings self behartig of gebruik maak van enige derde party organisasie van hul keuse wat aflewerings dienste verskaf. Indien so aflewerings diens die fasiliteit verskaf, kan dit met die ISD platvorn geintegreer word sodat kliënte hul aflewerings kan monitor (“tracking”).
Kopers kan aflewering EN betaling direk met verkopers reël. ISD is besig om landswyd ISD Kolleksie Depots in publieke plekke op te stel (een naby jou), waar kopers en verkopers kan ontmoet om transaksies beklink – indien hulle so verkies.

Sellers (Vendors) are responsible and determine their own shipping policies and fees and provide such information on their individual stores. They can handle their deliveries themselves or make use of any third-party courier service of their choice. Sellers can integrate a delivery tracking service on the ISD platform if such third-party courier service provides the facility (API).
Customers can arrange delivery (and payment) directly with Sellers. ISD is continually in the process to establish ISD Pickup Depots countrywide at public places (one near you soon) where buyers and sellers can meet to conclude transactions – if they so choose. 

Eienskappe | Features

Eienskappe wat hierdie platvorm effektief maak  |  Features that make this platform effective

Direkte Kontak | Direct Contact

Kopers en Verkopers kan direk met mekaar kontak maak en transaksies beklink.
Buyers ans Sellers (Vendors) can contact each other directly to transact.

Kontant Betaling | Cash Payment

Kopers kan direk met verkopers reël vir kontant by aflewering (KBA).
Buyers can arrange with sellers directly to pay cash on delivery (COD).

Aanlyn Hulp | Online Help

ISD se kliëntediens is aanlyn, of net ‘n oproep weg, gedurende kantoor ure om kopers en verkopers by te staan met enige navrae.
ISD’s customer service is online, or just a phone call away, during office hours to assist buyer and sellers with any queries.

Krediet | Credit

Die aanlyn krediet betalings opsie deur Mobicred en MoreTyme (deur PayFast) is ‘n groot aansporing vir kopers – terwyl verkopers dadelik hul betaling ontvang (T&Vs geld).
The credit payment option through Mobicred and MoreTyme (by PayFast) is a great incentive to buyers – while vendors receive their payment immediately (Ts&Cs apply).

Kontrole | Control

Verkopers het volle beheer van hul aanlynwinkel: Voorkoms (logo), kontak besonderhede, produkte, prentjies, pryse, hoeveelhede, afslag koeponne, aflewering en kostes, en baie meer.
Sellers have full control over their online stores: Profile (logo), contact details, products, images, prices, discount coupons, shipping methods and cost, and much more.

Liefdadigheid | Charity

Het jy ‘n liefdadigheids projek? Hier kan verkopers opbrengste skenk aan gemeenskap liefdadigheid. Kontak ons met jou projek.
Do you run a charity project? Here sellers can donate some of their profits to community charity projects. Call us with your project.

Transaksie Joernale | Transaction Journals

Kopers en verkopers kan besonderhede van alle transaksie besigtig. Verkopers sien volledige verslae van verkope (en winste) wat sorteer kan word volgens datum, produkte, kliënte, ens.
Buyers and sellers can view details of all transactions. Sellers can see detailed reports on sales (profits) which can be filtered by date, product, customer, etc.

Veilings | Auctions

Inplaas van om ‘n produk net te verkoop – kan verkopers kies om produkte op veiling te plaas (met minimum reserwe pryse) waarop kopers ‘n bod kan plaas. Hierdie is ‘n volledige aanlyn vendusie funksie.
Instead of just selling a product – seller can place any product on auction (with a minimum reserve price) on which buyer can did. This is a full-fledged online auction function.

Sosiale Media | Social Media

Verkopers kan hul winkel met hul sosiale media platvorms koppel en maklik direkte skakels deel na hul winkel (of ‘n produk) per epos, WhatsApp, Telegram, Facebook en meeste ander platforms.
Sellers can connect their store with their social media platforms and also share direct links to their store or a specific product vis email, WhatsApp, Telegram, Facebook, and most other platforms.

Aflewerings Lokale | Delivery Venues

Veilige Besigheids Omgewings | Safe Business Environments

Veilige Aflewerings Lokale – minstens een per dorp of stad – word geskep waar handelaars en kopers op bepaalde dae en tye kan ontmoet om produkte af te lewer en transaksies te beklink. Vrywilligers kan aansoek doen om ‘n perseel beskikbaar te stel as ‘n ISD AFLEWERINGS LOKAAL. Hierdie lokale en fasiliteerders word deur ISD bestuur gekeur en hier op ons webtuiste gepubliseer. Hier kan vrywilligers aansoek doen –  Aansoekvorm.

 

Safe Delivery Spots – at least one per town or city – are being set up where vendors and buyers can meet on set days and times to deliver products and conclude transactions. Volunteers can apply to make any premises available as an ISD DELIVERY VENUE. These venues and facilitators are vetted by the ISD management and then published here on our website. Volunteers can apply here – Application Form.

Begin Vandag Verkoop! | Start Selling Today!

I Supply Direct bied jou ‘n effektiewe oplossing! Ons is hier om jou lewe baie meer gemaklik en suksesvol te maak. Lys JOU EIE winkel vandag nog… dis maklik en vinnig. Lys soveel produkte as wat jy wil en maak gereed om jou eerste bestellings te ontvang (outomatiese epos kennisgewings).

I Supply Direct offers you an effective solution. We are here to make your life much more easier and successful. Set up YOUR STORE today… it is really quick. List as many products you want and be ready to receive your first orders (by automated email notifications).

Cavanagh & Richards Attorneys

Our Preferred Legal Services Provider

Cavanagh & Richards Attorneys, situated in Centurion, Randburg and Witbank, is a dynamic premier labour-, commercial-, and real estate law firm, established in 2009 and founded by Juan-Henry Cavanagh and Daniel-Ross Richards.

They offer a wide range of specialist practice areas organised under the corporate and commercial, property, litigation, labour, insolvency and criminal law departments, and are at your disposal should you require their services.