Die ISD Hulpfonds | The ISD Help Fund

Die ISD Hulpfonds is gestig om ‘n bydra te maak aan instansies wat alreeds goeie liefdadigheidswerk doen – maar ook om enige mense (individue of gesinne) in nood te kan help. Hier dink ons byvoorbeeld aan instansies soos Droogtehulp en organisasies wat behoeftiges in plakkerskampe voorsien van voedsel.

SO WORD ONS BEFONDS: Verkopers betaal ‘n eenmalige fooi (Lysfooi) vir ELKE produk wat hulle in hul aanlynwinkels  lys. Ons neem 20% van daardie fooi en plaas dit in die ISD Hulpfonds. Wanneer kopers verkopers hier ondersteun, dra hulle dus indirek by tot die fonds. Onthou, ons vra geen kommissie van verkopers op hierdie platform nie.

Ons maak ook voorsiening vir verkopers om produkte vir ‘n spesikieke liefdadigheidsaak te skenk. Die volle opbrengs van die verkoop van so produk gaan dan aan die liefdadigheidsaak.

Hier is die tipiese LIEFDADIGHEIDSAKE wat ons wil ondersteun.

The ISD Help Fund was established to make a contribution to already established charity organisations – but also to help people (individuals and families) in need. Here we think of organisations such as Droogtehulp and charity organisations that provide food to people in squatter camps.

HOW WE GET FUNDED: Every seller (vendor) pays a once-of  Listing Fee for every product they list in their online store. Twenty percent (20%) of that listing fee goes to our ISD Help Fund. When buyers purchase from sellers on this platform, they are indirectly contributing to the ISD Help Fund. Remember, we don’t ask any commission from sellers on this platform.

We also make provision for sellers to donate products to specific charity causes. The total selling amount from the sale of such product then goes to that charity cause.

These are the typical CHARITY CAUSES we would like to support.

Liefdadigheidsaak | Charity Cause

Nomineer enige liefdadigheidsaak vir ons oorweging. | Nominate any charity cause for our consideration.

Tipiese Liefdadigheidsake | Typical Charity Causes

Laat ons weet van enige liefdadigheidsake wat binne die volgende kategorieë val:

  1. Plaasboere: ‘n Spesifieke plaasboer in nood wat nie alreeds deur Droogtehulp gehelp word nie. Ons sal ook bydraes maak aan Droogtehulp en dit op ons webtuiste bekend maak.
  2. Gesinne: Enige gesin wat ernstige noodsaaklike hulp benodig – siekte, voedsel, vervoer, ens. Ons sal elke saak ondersoek.
  3. Individue: Enige persoon wat ernstige noodsaaklike hulp benodig – siekte, voedsel, vervoer, ens. Ons sal elke saak ondersoek.
  4. Organisasies: ‘n Organisasie wat noodsaaklike welsyn- en liefdadigheids werk en dienste lewer.

AANSOEKVORM

Let us know of any charity causes that fall within the following categories:

  1. Farmers: A specific farmer that needs urgent help, who is not already receiving help from any organisation such as Droogtehulp. We will also make contributions to Droogtehulp.
  2. Families: Any family that requires urgent help – medical, food, transport, etc. We will investigate every application.
  3. Individuals: Any person who needs urgent help – medical, food, transport, education, etc. We will investigate every application.
  4. Organisations: An organisation that provides necessary charity services.

APPLICATION FORM