Fasiliteer 'n ISD Aflewerings Lokaal
Facilitate an ISD Delivery Venue

ISD Aflewerings Lokale is veilige en toeganklike publieke persele waar kopers en verkopers kan ontmoet op bepaalde tye om aflewerings te maak en te ontvang. Hierdie lokale word deur ‘n ISD Fasiliteerders (ISDF) bestuur op die  bepaalde tye.

‘n ISD Aflewerings Lokaal kan vir ‘n ISD Fasiliteerder (ISDF) wie ‘n besigheid besit tot groot voordele wees, deurdat dit klandissie vir die besigheid kan trek. Enige eienaar van ‘n geskikte perseel, of toegang het tot een, wat aan die STANDAARD VEREISTES voldoen, kan aansoek doen om so ISD Aflewerings Lokaal te fasiliteer. Aflewerings dae en tye vir ‘n ISD Aflewerings Lokaal, word deur die ISDF bepaal in samewerking met verkopers in die area.

Voorgestelde Tye (Standaard):
Woensdae: 14:00 – 19:00
Saterdae: 06:00 – 12:00

ISD Delivery Venues are safe and accessible public venues where buyers and sellers (vendors) can meet at predetermined times to collect deliveries. These venues are managed by an ISD Facilitator (ISDF) on the predetermined times.

An ISD Delivery Venue can be of great benefit to an ISD Facilitator (ISDF) who is also a business owner, by attracting additional customers. Any person who owns a suitable premises, or who has access to one, that fits the REQUIRED STANDARDS, can apply to facilitate an ISD Delivery Venue. The delivery times for an ISD Delivery Venue are determined by the ISDF in collaboration with the local sellers (vendors).

Recommended Times (Standard)
Wednesdays: 14:00 – 19:00
Saturdays: 06:00 – 12:00

Aansoekvorm | Application Form

Voltooi die vorm en stuur u aansoek! | Complete the form and send your application!

Gids vir Applikante
Guide to Applicants

ISD Aflewerings Lokale moet geskik wees om ‘n groot aantal besoekers in veilige omstandighede te kan akkommodeer, en moet dus aan die volgende standaarde voldoen:

 1. Die perseel moet ‘n maklik toeganglike, publieke lokaal wees wat verkieslik redelik bekend is in die area. ‘n winkelsentrum parkeer area of ‘n bestaande mark is NIE geskik nie.
 2. Die perseel moet veilig vir handelaars en hul kliënte – veral gedurende die amptelike Aflewerings tye (soos op die webtuiste geadverteer word). Persele met enige vorm van sekuriteit – soos wagte, cctv, omheining, hekke, ens sal voorkeur geniet.
 3. Daar moet genoegsame parkering wees vir handelaars en hul kliënte. Spasie vir produk uitstallings is nie ‘n vereiste nie, maar sal voorkeur geniet.
 4. Die perseel kan nie ‘n besigheids perseel wees wat in direkte oposissie met die tipiese ISD handelaars is nie. Byvoorbeeld – ‘n koöperasie wat allerlei plaasprodukte, implimente, vars produkte, veevoere, ens verkoop sal in opposisie wees met heelwat handelaars. ‘n Hotel, koffiewinkel of karwas-besigheid is goeie voorbeelde van so fasiliteit.
 5. Die ISDF moet beskikbaar wees om gedurende die geadverteerde tye handelaars en kliënte te ontvang en te assisteer met parkering/staanplek  op die ISD Aflewerings Lokaal.
 6. ISD Aflewerings Lokale is NIE markte nie en ISDF’s onderneem om NIE enige toegangs/staanplek fooie te hef vir handelaars of kliënte nie.
 7. Dit word van potensieële ISDF’s verwag om  ons NCNDA (Non-Circumvent Non-Disclosure Agreement) te onderteken om ‘n ISD Aflewerings Lokaal te fasiliteer.

AANSOEKVORM

ISD Delivery Venues must be suitable to accommodate a large number of visitors in a safe environment, and therefore must conform to the following standards:

 1. The premises must be an easily accessible, public venue which is fairly familiar in the area. Places like shopping mall parking areas or market places are NOT suitable.
 2. The premises must be safe for sellers (vendors) and their customers – especially during the delivery/operating hours as advertised in this website. Premises with any form of security, such as guards, cctv, fenced, gates, etc. will enjoy preference.
 3. There must be ample parking for sellers and their customers. Space for product displays are not mandatory, but will enjoy preference.
 4. The venue (if a business) cannot be in direct opposition with typical ISD vendors. For example – a Farmers Depot that sells a huge variety of farm products, animal feeds, fresh produce, implements, etc will be in opposition with many ISD vendors. A lodge, coffee shop or a car-wash would be good examples for such a facility.
 5. The ISDF must be available during the advertised hours to welcome and assist vendors with parking or display area at the ISD Delivery Venue.
 6. ISD Delivery Venues will NOT be treated as markets and the ISDF will NOT charge vendors or customers for entrance or parking.
 7. It is expected from ISDF’s to sign our NCNDA (Non-Sircumvent Non-Disclosure Agreement) in order to operate and facilitate an ISD Delivery Venue.

APPLICATION FORM